വീട്ടമ്മമാർക്കും ഇനി ജൈവ കൃഷി ചെയ്യാം..Organic farming can be completed by housewives..OrganicFarming #HealthyLife നമ്മുടെ വീട്ടമ്മമാർക്ക് പലർക്കും ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി നടത്തണമെ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *