හයිඩ්‍රොපොනික් ගොටුකොල වගාව.දින 28න් අස්වනු නෙලන්න. (how to make hydroponic unit)

හයිඩ්‍රොපොනික් ක්‍රමයට ගොටුකොල වගාවක් සිදුකරගන්නා ආකාරය ඉතා පැහැදිලිව ඕනෑම අයකුට …

Read more

Drumstick (Moringa ) Leaf Fertilizer | మొక్క బాగా ఆరోగ్యంగా కాయలు బాగా రావాలంటే ఈ ఎరువు ఇచ్చి చూడండి

Drumstick (Moringa ) Leaf Fertilizer మొక్క బాగా ఆరోగ్యంగా కాయలు బాగా రావాలంటే ఈ ఎరువు ఇచ్చి …

Read more