കൂറ്റൻ പാറമടയിൽ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന പിട പിടയ്ക്കുന്ന മീനെ കണ്ടോ – Significant quarry pond fishing in Kerala

കൂറ്റൻ പാറമടയിൽ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന പിട പിടയ്ക്കുന്ന മീനെ കണ്ടോ – Major quarry pond fishing in Kerala My Profile Connection …

Read more

Natural and organic Agriculture Farming in Kerala – ജൈവ കൃഷിയുടെ പുത്തൻ ആശയങ്ങൾ. Mrs. Jiji Johnson

ജൈവ കൃഷിയിൽ ഏറ്റവും നല്ല കർഷകക്കുള്ള ചാലക്കുടി മുൻസിപ്പാലിറ്റിയുടെ പുര…

Read more